smartmatt

jediné pořádné podložky pod židle .....

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákupy v internetovém obchodě www.smartmatt.cz

Úvodní ustanovení
Podle zákona evidence tržeb nevedeme platby hotově ani platební kartou.
Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě www.smartmatt.cz", jehož provozovatelem je společnost ALOX s. r. o. se sídlem Barvířská 17, 460 01 Liberec 1, IČO 25427989, společnost je vedena u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod číslem C 17865 (dále jen prodejce)
Veškeré skladové a zásilkové aktivity jsou vedeny z provozovny a obchodu společnosti, která sídlí na adrese Barvířská 17, 460 01 Liberec 1.
Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího.
Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., a to v jejich platném znění.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Kupující objednává u prodejce zboží, které je nabízeno v jeho internetovém obchodě na stránce www.smartmatt.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodejcem jako povinné. Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je za závazné.
Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodejce kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
Dodací a dopravní podmínky
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
Způsob odeslání zboží:
přepravní služba FOFR,
osobní odběr v sídle firmy,
jiný předem dohodnutý a oběma stranami odsouhlasený způsob převzetí či zaslání
Náklady na dodání zboží
Dobírkovné dodávky zboží na území České republiky je účtováno ve výši Kč 60,- Kč bez DPH. Dopravné na území České republiky je účtováno ve výši Kč 100,- Kč bez DPH.
Platební podmínky
Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:
dobírkou
převodem
Způsob platby uvede kupující ve své objednávce.
Poplatek za dopravu je 100 Kč + DPH, poplatek za dobírku je 60 Kč + DPH.
Záruky a reklamace
Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. 7. Reklamační řád.
Odstoupení od kupní smlouvy
Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:
zasláním na adresu provozovny ALOX s. r. o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1
osobním doručením do provozovně ALOX s. r. o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1
Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu.
Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.
Reklamační řád
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 5. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. Záruka se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku.
Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:
doručením zboží na adresu provozovny ALOX s. r. o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1
osobním doručením zboží na adresu provozovně ALOX s. r. o., Barvířská 17, 460 01 Liberec 1
Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či poničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. 2. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2009.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info